مدیران ارشد

 دکتر مسعود سزاوار

دکتر مسعود سزاوار

رئیس هیئت مدیره

 مهندس محمد عالمی

مهندس محمد عالمی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر حسن بیاتی

دکتر حسن بیاتی

عضو هیئت مدیره

 مهندس مرتضی جعفری

مهندس مرتضی جعفری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 مهندس محمود بهرامی

مهندس محمود بهرامی

عضو هیئت مدیره

 مهندس حمیدرضا لشگری

مهندس حمیدرضا لشگری

مدیر کارخانه