مدیران ارشد

 دکتر مسعود سزاوار

دکتر مسعود سزاوار

رئیس هیئت مدیره

 مهندس محمد عالمی

مهندس محمد عالمی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر حسن بیاتی

دکتر حسن بیاتی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 مهندس مرتضی جعفری

مهندس مرتضی جعفری

عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی

 مهندس محمود بهرامی

مهندس محمود بهرامی

عضو هیئت مدیره