کاغذ سینتتیک


کاغذ سینتتیک معمولاً از رزین های سنتزی مشتق شده از نفت به عنوان مواد اولیه ساخته و تولید می شوند. طبیعتاً این باعث می شود تا کاغذهای سینتتیک خواص و ویژگی هایی مانند فیلم های پلیمری داشته باشند، اما ظاهر آنها به طور قابل توجهی مشابه کاغذهای معمول تهیه شده از خمیر چوب می باشد.
کاغذ سینتتیک های رزین پایه، عموماً بر طبق روش های تولید آنها به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند:
کاغذ سینتتیک فیلم و کاغذ سینتتیک فیبر.
کاغذ سینتتیک فیلم معمولاً رواج بیشتری دارد.
کاغذ سینتتیک یک راه حل عالی و کامل برای لیبل های خوراکی، لیبل های پوشاک، تگ های باغبانی و کشاورزی، تگ های بار مسافر، لیبل های بشکه های مواد شیمیایی و همچنین چاپ نقشه های ضد آب و پوسترهای مورد استفاده در فضای بیرون و همچنین دفترچه های راهنمای تکنیکی می باشد.

 

    OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
    ORDER6150Synthetic paperACRYLIC GENERALSynthetic paper 61 - ACR GN - YG 62 1220155
    ORDER5753Synthetic paperACRYLIC GENERALSynthetic paper 57 - ACR GN - YG 601220402